Hybrid Product Portfolio

Hybrid with 4 shelfs-kit

Hybrid with 4 shelfs-kit Image
This example of Hybrid rack design consist of 4 shelf kits.

Hybrid with 4 shelfs-kit

Hybrid with 4 shelfs-kit Image
This example of Hybrid rack design consist of 4 shelf kits.