Hybrid Product Portfolio

Hybrid with 4 shelf-kit

Hybrid with 4 shelf-kit Image
This example of Hybrid rack design consist of 4 shelf kits.

Hybrid with 4 shelf-kit

Hybrid with 4 shelf-kit Image
This example of Hybrid rack design consist of 4 shelf kits.